En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

Utbildning och omställning

Remissvar

2019-06-27

TCO har getts möjlighet att yttra sig över styr- och resursutredningens slutbetänkande, En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6).

TCO välkomnar att högskolans styrning och resurstilldelning ses över. TCO anser att delar av utredningens förslag är positiva och att andra behöver utvecklas vidare för att kunna genomföras.

Utredningen presenterar ett ramverk för högskolans styrning och resurstilldelning utan författningsförslag. Detta försvårar i vissa fall möjligheten att bedöma de exakta konsekvenserna av deras genomförande. Det innebär även att somliga förslag kommer att behöva vidareutvecklas på Utbildningsdepartementet.

Generellt anser TCO att utredningen har en för restriktiv inställning till särskilda medel. TCO anser exempelvis att det är angeläget att en resurstilldelning för validering tas fram. Utredningens argument emot detta är inte övertygande.

TCO ställer sig i grunden positiv till utredningens ansats om att förstärka kopplingen mellan utbildning och forskning. TCO tillstyrker därför förslaget om en sammanhållen proposition för utbildning och forskning. TCO ställer sig däremot skeptisk till förslaget om ett samlat anslag, och vill bestämt framföra att en modell för uppföljning i syfte att säkerställa transparens är en förutsättning för förslagets genomförande.

Läs hela remissvaret här.