En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning

Utbildning och omställning

Remissvar

2020-12-07

TCO har getts möjlighet att yttra sig över SOU 2020:28 En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning.

Utredningen lämnar både verksamhets- och resursfördelningsförslag inom skolformerna förskoleklass och grundskola. TCO avgränsar sig till att lämna övergripande synpunkter på de förslag som direkt syftar till minskad skolsegregation och resurstilldelning för ökad likvärdighet. För mer detaljerade synpunkter hänvisar TCO till Lärarförbundets yttrande. 

TCO delar utredningens grundläggande bedömning att skolsegregationen är ett allvarligt och ökande problem och att det krävs tämligen omfattande förändringar inom nuvarande modell för att säkerställa en likvärdig och kompensatorisk skola där elever med olika bakgrunder möts. Mot denna bakgrund välkomnar och tillstyrker TCO utredningens förslag som direkt syftar till ökad likvärdighet och minskad skolsegregation.

Läs hela remissvaret: 

En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resursfördelning

Bild på Sofia Hylander

Utredare: utbildning och omställning

Sofia Hylander