TCO:s inspel till forsknings-och innovationspropositionen

Utbildning och omställning

Remissvar

2023-10-31

I TCO:s inspel till den kommande forsknings- och innovationspropositionen redovisas inledningsvis TCO:s övergripande synpunkter på forskningspolitikens inriktning. Därefter följer TCO:s synpunkter förslag inom ett antal prioriterade områden.

TCO delar bilden att forskning och utbildning av hög kvalitet är helt avgörande för Sveriges utveckling och välstånd – att forskningsinvesteringar utgör grunden för vårt lands fortsatta innovations- och konkurrenskraft.

En självklar utgångspunkt för TCO är att forskningspolitiken präglas av långsiktighet och stabilitet samt att systemet för anslagsfördelning är robust, transparent och förutsägbart.

TCO lämnar i remissvaret inspel på främst fyra prioriterade områden: 

  1. En långsiktig och kvalitetsdriven forskningspolitik som tar avstamp i breda samhällsutmaningar
  2. Höjda basanslag – för ökad kvalitet och attraktiva villkor för doktorander och forskare
  3. Excellenta forskningsmiljöer i hela landet
  4. Ett utvecklat utbildningsutbud för livslångt lärande

Läs hela TCO:s remissvar. 

Bild på Sofia Hylander

Utredare: utbildning och omställning

Sofia Hylander