TCO:s remissvar på promemorian Förslag till ändringar för att öka mobiliteten tidigt i den akademiska karriären

Utbildning och omställning

Remissvar

2024-05-03

Promemorian innehåller förslag som syftar till att främja mobilitet tidigt i den akademiska karriären. Bland annat genom att en anställning som biträdande lektor kan förenas med en anställning i en annan sektor. TCO välkomnar initiativ som stimulerar mobilitet mellan arbetsmarknadens sektorer och lärosäten och tillstyrker därför promemorians förslag på en övergripande nivå.

TCO har skickat in ett yttrande om promemorian Förslag till ändringar för att öka mobiliteten tidigt i den akademiska karriären

Promemorian innehåller förslag som syftar till att främja mobilitet tidigt i den akademiska karriären. Förslagen handlar dels om att möjliggöra att en anställning som biträdande lektor eller annan anställning som lärare kan förenas med en anställning i en annan sektor, dels om en ny möjlig tidsgräns mellan avlagd doktorsexamen och anställning som biträdande lektor.

Ett återkommande tema i TCO:s uttalanden om utbildnings- och forskningsfrågor är vikten av nära samverkan och rörlighet mellan akademi och det omgivande samhället. TCO delar bilden att ökad mobilitet leder till mer dynamiska utbildnings- och forskningsmiljöer och att ett ömsesidigt kunskaps- och kompetensutbyte mellan akademi och det omgivande samhället är avgörande för Sveriges förmåga att hantera dagens samhällsutmaningar.

Mot denna bakgrund välkomnar TCO initiativ som stimulerar mobilitet mellan arbetsmarknadens sektorer och lärosäten och tillstyrker promemorians förslag på en övergripande nivå.

Läs hela remissvaret

Bild på Sofia Hylander

Utredare: utbildning och omställning

Sofia Hylander