Arbetsförmedlingen måste få stabila förutsättningar för sin verksamhet

Arbetsmarknad

Blogg

2021-03-19

Läget på arbetsmarknaden är allvarligt. Det är därför viktigt att Arbetsförmedlingen i år använder alla resurser som myndigheten förfogar över. Nästa år minskas anslagen till myndigheten. Det vore mycket olyckligt om Arbetsförmedlingen redan i år måste börja förbereda sig för detta. Ryckighet med snabba start och stopp är inte bästa sättet att hantera de utmaningar som pandemin har fört med sig.

Läget på arbetsmarknaden är allvarligt. Till och med mycket allvar­ligt. De branscher som sysselsätter många unga, korttidsutbildade och nyanlända har drabbats särskilt hårt, men krisen på arbetsmark­naden har även slagit hårt mot tjänstemännen. Antalet arbetslösa medlemmar i TCO-förbundens arbetslöshetskassor har ökat kraftigt och antalet tjänstemän som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa har stigit brant. Det är facit på arbetsmarknaden efter ett drygt år präglat av coronapandemin.

Samtidigt som arbetsmarknaden befinner sig ett krisartat läge forts­ätter reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt den ursprungliga planen skulle förändringen av myndigheten vara fullt genomförd un­der 2021. För att kvalitetssäkra reformen har tidplanen sedan skjutits fram ytterligare ett år. Krisen under pandemin har understrukit be­hovet av mer tid för förändringsarbetet.

Det svåra läget på arbetsmarknaden gör att det är viktigt att Arbets­förmedlingen i år använder alla resurser som myndigheten förfogar över. I år har myndighetens anslag dessutom förstärkts både jämfört med fjolårets tilldelning och med de medel som användes under 2020. Under fjolåret försvårade pandemin myndighetens möjligheter att använda vissa insatser.

Inför nästa år har regeringen signalerat minskade anslag till Arbetsförmedlingen. Neddragningarna avser såväl personal och lokaler som program och insatser. Ett skäl är att regeringen har stora förhoppningar att läget på arbetsmarknaden ska förbättras. Det minskar behovet av vissa medel. Arbetsförmedlingen har dock önskat mindre neddragningar än vad regeringen annonserat. Samtidigt talar allt för att arbetslösheten kommer att vara hög även nästa år och – inte minst – att antalet långtidsarbetslösa kommer att vara stort. Behovet av insatser kommer därför att vara omfattande.

Arbetsförmedlingen är en stor myndighet och det tar tid för neddragningar att få fullt genomslag. Med tanke på det problematiska läget på arbetsmarknaden vore det mycket olyckligt om Arbetsförmedlingen redan i år måste börja förbereda sig för neddragningar nästa år. I år är dessutom regeringens krav på myndighetens verksamhet väsentligt högre än i fjol.

För TCO är det viktigt med en aktiv arbetsmarknadspolitik och att staten har det primära ansvaret för hur den utformas. Därtill är det viktigt att åtgärderna används och utformas på bästa sätt. Det ökar förutsättningarna för kvalitet och effektivitet.

Höjda krav och minskade medel borgar varken för kvalitet eller effektivitet. Givet det besvärliga läget på arbetsmarknaden är det tvärtom viktigt att myndigheten får stabila förutsättningar för sin verksamhet. Detta gäller såväl personal som program och insatser. Ryckighet med snabba start och stopp är inte bästa sättet att hantera de utmaningar som pandemin har fört med sig.

Bild på Håkan  Gustavsson

Utredare: arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Håkan Gustavsson