Bra att ge fler utrikes födda bättre stöd att få jobb

Arbetsmarknad, Jämställdhet

Blogg

2023-11-16

Utrikes födda har länge varit avgörande för arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera. Ännu fler utrikes födda behöver dock ha ett jobb att gå till. Detta gäller särskilt utrikes födda kvinnor. Därför säger TCO ja till en ny utrednings förslag om att utöka gruppen som har rätt till etableringsstöd. Men deltagare från den utökade gruppen borde ges ersättning på samma nivå som den ursprungliga gruppen, annars blir utfallet inte jämställt.

Utrikes födda är avgörande för arbetskraftsförsörjningen i Sverige

Utrikes födda har varit avgörande för arbetskraftsförsörjningen under lång tid. De har länge stått för den största delen av ökningen av antalet sysselsatta och därmed bidragit till att både näringsliv och offentliga verksamheter kunnat rekrytera. Utrikes födda har även bidragit till att de yrkesverksamma fått fler kollegor på arbetsplatserna, vilket är viktigt för arbetsmiljön.

Arbetsgivarna har stora behov av arbetskraft och om Sverige ska ligga i framkant när det gäller tillväxt och välfärd måste fler jobba. Statistikmyndigheten SCB räknar med en fortsatt befolkningstillväxt under kommande år, men i en långsammare takt än under de senaste åren och utrikes födda väntas svara för huvuddelen av ökningen även framöver. Detta innebär att utrikes födda både har varit och fortsätter att vara avgörande för arbetskraftsförsörjningen, något som även Riksbanken uppmärksammat i en ny analys.

Ännu fler utrikes födda behöver ha ett jobb att gå till

Ännu fler utrikes födda behöver dock ha ett jobb att gå till för att försörja sig, ingå i ett sammanhang och bidra till samhället. Detta gäller särskilt utrikes födda kvinnor. För TCO är det därför viktigt med insatser som påskyndar utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden och leder till att ännu fler kan få ett jobb att gå till.
Att utrikes födda kvinnor ges lika goda förutsättningar som utrikes födda män att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden är även en viktig pusselbit för att Sverige ska kunna nå det jämställdhetspolitiska målet och delmålet om ekonomisk jämställdhet.

TCO har därför välkomnat delbetänkandet från utredningen Förbättrad arbetsmarknadsetablering för utrikes födda kvinnor. Ökad jämställdhet och mångfald berikar arbetslivet och är nödvändigt för ett framgångsrikt samhälle. TCO anser att merparten av utredningens förslag går i rätt riktning och är positiv till den ambitionsförhöjning som föreslås.

TCO delar utredningens bedömning att målgruppen för etableringslagen bör utvidgas. Även nyanlända kvinnor och män som invandrar av familjeskäl bör ges möjlighet till ett sammanhållet stöd för etablering i arbetslivet och samhällslivet. Att utvidga målgruppen stärker individernas möjligheter att komma in på den svenska arbetsmarknaden samtidigt som arbetsgivarnas behov av arbetskraft lättare kan tillgodoses.

Ersättning på samma nivå för alla – något annat rimmar illa med de jämställdhetspolitiska målen

Ett av utredningens förslag riskerar att leda till ett utfall som kolliderar med de jämställdhetspolitiska målen. Utredningen förslår att fler utrikes födda ska omfattas av Arbetsförmedlingens samordnade etableringsinsatser och alltså få mer stöd att komma in på arbetsmarknaden än vad de får idag. Det är ett bra förslag. Utredningen förslår emellertid att de utrikes födda som idag inte får detta utökade stöd ska få en lägre ersättning än nuvarande målgrupp. Det är inte bra. Huvuddelen av den nya grupp som utredningen förslår ska omfattas av detta stöd är nämligen kvinnor. Det gör att förslaget om en lägre ersättning till den nya gruppen skulle leda till ett systematiskt ojämställt utfall, något som TCO inte kan ställa sig bakom. Ersättning borde ges på samma nivå till alla som deltar i etableringsinsatserna.

Remissvar till utredningen Förbättrad arbetsmarknadsetablering för utrikes födda kvinnor

TCO har skickat in ett remissvar på delbetänkandet Etablering för fler – jämställda möjligheter till integration.

Bild på Håkan  Gustavsson

Utredare: arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Håkan Gustavsson

Bild på Åsa  Forsell

Utredare: jämställdhet

Åsa Forsell