Hur mår vi på jobbet

Arbetsmiljö, Valet 2022

Rapport

2022-06-30

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

  1. 29 procent av de sysselsatta på arbetsmarknaden uppger att de har besvär på grund av sitt arbete. Det är vanligare bland kvinnor. 
  2. Kvinnor med högre utbildning drabbas hårdast. Besvären kan vara till exempel sömnstörningar, oro eller ångest, depression och utmattningssyndrom. För de flesta påverkar problemen på arbetet även privatlivet. 
  3. För att komma till rätta med problemen behöver arbetsmiljöarbetet prioriteras och helt centralt för att lyckas är samverkan och dialog. 

Rapporten visar hur arbetsorsakade besvär skiljer sig åt mellan sektorer och vilka besvär som är vanligast beroende på kön och utbildningsnivå. Dessutom tittar vi på vilka orsaker som ligger bakom besvären och vilka åtgärder som vanligen vidtas. Rapporten beskriver även i vilken omfattning de arbetsorsakade besvären leder till begränsningar i livet även utanför arbetet och i vilken mån de leder till frånvaro från arbetet. 

 

1,6 miljoner personer har besvär orsakade av jobbet

Totalt 29 procent av de sysselsatta på svensk arbetsmarknad uppger att de har besvär på grund av arbetet. Det innebär att av Sveriges över 5 miljoner sysselsatta är det 1,6 miljoner personer som anger att de har arbetsorsakade besvär. Bland kvinnor är det 36 procent och bland män 24 procent. 

Kvinnor är mest drabbade

Kvinnor med högre utbildning drabbas hårdast av arbetsorsakade besvär. Men problemen finns bland kvinnor och män på hela arbetsmarknaden. Det finns många typer av arbetsorsakade besvär, exempelvis sömnstörningar, oro eller ångest, symtom på depression eller utmattningssyndrom och problem med minne, koncentration eller tankeförmåga.

Kvinnor utsätts oftare för psykiskt påfrestande omständigheter som beror på organisatoriska och sociala förhållanden i arbetet. Den vanligaste orsaken till besvär är inom samtliga grupper för hög arbetsbelastning utan tillräcklig återhämtning. Andra vanliga orsaker är otydliga eller motstridiga krav från arbetsgivaren samt krävande kunder, patienter, anhöriga, elever eller motsvarande.  

Jobbet påverkar privatlivet

Problem på jobbet påverkar även privatlivet. Bland kvinnor med eftergymnasial utbildning uppger 26 procent att besvären lett till begränsningar även i livet utanför arbetet. 14 procent av män med samma utbildningsnivå upplever att de är begränsade på sin lediga tid.

En åtgärd för att klara av situationen som är vanligare att kvinnor tar till är att gå ner i arbetstid. Cirka 80 000 kvinnor med arbetsorsakade besvär har gjort det.

Arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras. Helt centralt för att lyckas är samverkan och dialog mellan arbetsgivaren och medarbetarna och de fackliga representanterna på arbetsplatsen.

TCO:s förslag för en bättre arbetsmiljö

  • Inför hälsobokslut som ett krav i större verksamheten. Arbetsmiljöfrågor måste behandlas på ledningsnivå tillsammans med frågor om verksamhetens uppdrag och budget. 
  • Säkerställ effektiva sanktioner för brott mot reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatoriska och sociala arbetsförhållanden som kan leda till ohälsa eller olyckor bör behandlas lika seriöst som fysiska risker i arbetsmiljön. 
  • Värna skyddsombudens ställning. Arbetsmiljöarbetet är ett kvalitetsarbete som drivs i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Här är skydds- och arbetsmiljöombuden oerhört viktiga.

Läs hela rapporten Hur mår vi på jobbet?

Många får problem av sitt jobb

Många personer, främst kvinnor, får problem av sitt arbete. En dialog mellan arbetsgivare, fack och medarbetare är centralt för att man ska lyckas komma åt problemen. 

Bild på Martine Syrjänen Stålberg

Utredare: arbetsmiljö

Martine Syrjänen Stålberg