Organisatorisk och social arbetsmiljö – OSA

Arbetsmiljö

Artikel

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (oftast kallat OSA) är ett mycket viktigt verktyg för tjänstemännens arbetsmiljö. Föreskrifterna började gälla den 31 mars 2016 och reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

  • Arbetsgivaren har ansvaret för att föreskrifterna följs – även för inhyrd personal
  • Reglerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) gäller fullt ut och kompletterar OSA
  • Det finns ett kunskapskrav på chefer och arbetsledare. De måste alltså känna till de nya reglerna
  • Arbetsplatsen ska sätta mål för att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

OSA-föreskrifterna innebär ett stort steg framåt och nya möjligheter i arbetsmiljöarbetet. Innan OSA talade man om psykosocial arbetsmiljö, vilket ju innebär ett fokus på individen och hens eventuella problem. TCO menar att det är en viktig förändring att OSA utgår från brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön istället.

Föreskrifterna är utfärdade med stöd av arbetsmiljölagen, AML. De är bindande och ger helt enkelt rättsliga förutsättningar att ställa krav i syfte att förebygga stress, skadliga arbetstider och olika slag av kränkningar. 

TCO vill peka på att OSA tydligt säger att arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man förebygger och hanterar både ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

Dessutom innehåller OSA ett krav på att arbetsgivaren ska se till att det finns förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken. 

OSA-föreskrifternas tre huvudområden

  • Arbetsbelastning
  • Arbetstid
  • Kränkande särbehandling

OSA inte tillräckligt mot mobbning

Föreskrifterna har lagt en god grund för att arbeta systematiskt och förebyggande med mobbning som ett arbetsmiljöproblem. Men det räcker inte. Det behövs också ett arbetsrättsligt skydd mot mobbning och allmänna trakasserier i arbetslivet. Arbetsgivaren bör som i diskrimineringslagen vara skyldig att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier. Sker inte det bör arbetsgivaren bli skyldig att betala skadestånd till den som drabbats av mobbningen.

TCO arbetar för att en sådan lag ska antas av riksdagen. Som ett första steg vill TCO att regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att ta fram en arbetsrättslig lag mot mobbning och trakasserier i arbetslivet. 

 

Mer om OSA:

OSA-föreskrifterna 

OSA-kollen
Ett verktyg från Suntarbetsliv.se om hur man kan jobba för en organisatorisk och social arbetsmiljö

OSA-hjälpen
Prevents samlade material om OSA. Prevent är en ideell organisation som ägs av LO, PTK och Svenskt Näringsliv.

Vägen till en god arbetsmiljö

TCO:s vägledning till OSA-föreskrifterna

Två kvinnor och en man sitter i en soffa med datorer i knät och samtalar och arbetetar
Bild på Lise Donovan

Jurist

Lise Donovan