Många i offentlig sektor går tillbaka till en eftersatt arbetsmiljö

Arbetsmarknad

Debattartikel

2021-08-25

TCO har kartlagt riskfaktorerna för sjukskrivning. Den i särklass viktigaste åtgärden för att minska sjukfrånvaron är en förbättrad arbetsmiljö.

Nu i augusti återvänder 100 000-tals anställda inom offentlig sektor till sina arbeten efter en välbehövlig semester – i bästa fall till en arbetsplats med god arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning. Kvinnor i offentlig sektor är dock särskilt drabbade vad gäller psykisk ohälsa och sjukskrivning,

76 procent av de långtidssjukskrivna är kvinnor och mer än hälften arbetar i offentlig sektor. TCO har kartlagt riskfaktorerna för sjukskrivning och ser att en förbättrad arbetsmiljö är i särklass den allra viktigaste åtgärden för att vända utvecklingen.

Sjukskrivningarna har historiskt varierat mycket i Sverige. I början av 2000-talet var sjukfrånvaron mycket hög, för att sedan nå historiskt låga nivåer runt 2010. Sedan dess har sjukfrånvaron ökat igen. TCO har låtit SCB genomföra en enkätundersökning bland sjukskrivna tjänstemän som presenteras i rapporten Från riskfaktorer till friskfaktorer. Resultatet visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen är en relativt heterogen grupp som består av både manliga och kvinnliga tjänstemän som har arbetat inom olika sektorer. Samtidigt finns det en överrepresentation av kvinnliga tjänstemän som arbetat i offentlig sektor. Psykisk ohälsa är den främsta sjukskrivningsorsaken.

En stor andel av de långtidssjukskrivna tjänstemännen har varit exponerade för så kallade riskfaktorer i sitt arbete tiden innan de blev sjukskrivna. Riskfaktorer är faktorer som ökar risken för ohälsa och sjukskrivning. Exempel på sådana faktorer är en hög arbetsbelastning, lågt inflytande över den egna arbetssituationen och bristande stöd från chefer.

Av tjänstemännen som arbetade på en arbetsplats där det fanns ett systematiskt arbetsmiljöarbete när de blev sjukskrivna, blev 44 procent sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Det kan jämföras med 67 procent av tjänstemännen som arbetade på arbetsplatser där det saknades ett systematiskt arbetsmiljöarbete när de blev sjukskrivna.

Undersökningen visar tydligt att denna utveckling går att vända genom att arbeta mer systematiskt med arbetsmiljöarbetet, det ger en möjlighet att förvandla riskfaktorerna till friskfaktorer. Friskfaktorer är sådant som främjar en god hälsa och tenderar att motverka ohälsa och sjukfrånvaro som en god arbetsmiljö, kontroll över det egna arbetet rimlig arbetsbelastning och tillgång till företagshälsovård.

TCO ser att det finns behov av att skärpa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och därtill arbeta aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. TCO vill därför se följande förändringar:

  • Koppla sanktionsavgifter till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskrifterna är centrala i arbetet för en förbättrad arbetsmiljö och för att förbättra efterlevnaden av föreskrifterna föreslår TCO att sanktionsavgifter kopplas till dem.

  • Slå vakt om de fackliga skyddsombudens roll och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med skyddsombud närvarande på arbetsplatsen ökar förutsättningarna för ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen.

  •  Inför hälsobokslut i offentligt finansierade verksamheter. TCO:s undersökning visar att sjuktalen är högre i verksamheter i offentlig sektor. En metod för att åstadkomma synliggöra och identifiera problemen är att fastställa och redovisa nyckeltal för arbetsmiljön, även kallat hälsobokslut.

  • Inför en lag mot trakasserier i arbetslivet. Det är vanligt att mobbning på arbetsplatsen leder till sjukskrivning. Även om trakasserierna upphör känner den drabbade ofta att den inte får upprättelse. Därför krävs inte bara åtgärder inom arbetsmiljön utan även på det arbetsrättsliga området.

Med ovanstående förslag, och större fokus på arbetsmiljön kan vi få ner sjuktalen och vända riskfaktorer till friskfaktorer. Det är viktigt både för de breda tjänstemannagrupperna och för samhället i stort. 

Läs debattartikeln på Dagens samhälle.

 

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Den visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa.

Kvinna pysslar med krukväxter i ett fönster i sitt hem
Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström