Se upp med försämringar i Arbetsmiljöverkets regelverk

Arbetsmiljö

Debattartikel

2023-10-26

Arbetsmiljöverket har uppdaterat sitt regelverk. Resultatet innebär en förskjutning bort från samverkan med skyddsombud och ett osynliggörande av ombudets roll, skriver TCO:s arbetsmiljöutredare Martine Syrjänen Stålberg i en debattartikel i Arbetsvärlden.

Debattartikeln är publicerad i Arbetsvärlden 26 oktober 2023

För sju år sedan initierade Arbetsmiljöverket en stor förändring av de föreskrifter som reglerar arbetsmiljön på landets arbetsplatser. Det tyckte vi var välkommet, eftersom vissa föreskrifter har 40 år på nacken.

En av förutsättningarna med regelförändringen var att skyddsnivån för landets arbetstagare inte skulle försämras.

TCO har dock identifierat brister i de nya reglerna, som kan innebära nackdelar för anställdas rätt att medverka samt skyddsombudens rätt att samverka.

Vi har uppmärksammat myndigheten på bristerna utan gehör, vilket är oroande och uppseendeväckande.

Reglerna har sorterats i en ny struktur och antalet föreskrifter har minskat från 67 (tunna orange häften) till 15 (tjockare kapitel i en regelsamling). 

I takt med strykningar och omformuleringar såg vi en försvagning av viktiga värden. Till exempel ströks nödvändiga punkter om medarbetarnas rätt till information, kunskap och stöd samt skyddsombudens rätt att delta.

Vad gäller just skyddsombudens roll har Arbetsmiljöverket delvis backat efter vår kritik, och tagit tillbaka vissa felaktiga utgångspunkter i åtminstone en föreskrift.

Arvet efter den förvirringen lever dock fortfarande kvar i olika uppfattningar om vad som ska gälla, vilket riskerar bli tvistedrivande.

Det hela är dock subtilt genomfört.

Vid första anblicken ser regelformuleringarna helt okej ut, vilket beror på att det är svårt att identifiera vad som strukits.

TCO:s huvudinvändningar mot regelförändringen:

  • Förflyttningar har gjorts mot ett mer ensidigt arbetsgivarperspektiv.
  • Förskjutning har skett bort från samverkan med skyddsombuden och ett osynliggörande av skyddsombudens roll.
  • I vissa bestämmelser har kraven sänkts.
  • Regelverket har blivit mer otydligt och svårläst när hänvisningar mellan olika paragrafer/avsnitt strukits.
  • Regelverket har blivit luddigare när viktiga allmänna råd skurits ned, till exempel gällande arbetstagarnas medverkan samt skyddsombudens samverkan.
  • Syftet att göra regelverket mer lättillgängligt har inte uppnåtts, i vissa fall har det blivit tvärtom.

Nu när de nya arbetsmiljöföreskrifterna beslutats av myndigheten är vi besvikna, men måste se framåt, och jobba på utifrån de nya förutsättningarna.

Vi vill uppmana till vaksamhet på upplevda försämringar i lagtillämpningen framöver, eftersom skyddsnivån enligt myndigheten som sagt ska vara intakt.

Tänk dessutom på att uppdatera era eventuella arbetsmiljömaterial under den ett år långa övergångsperioden till ikraftträdandet. 

Företag, förbund, utbildningsarrangörer, konsulter med flera behöver korrigera policies, hemsidor, broschyrer, handböcker, filmer och liknande som innehåller någon föreskriftsparagraf (eller citat från föreskrift), eftersom inga paragrafnummer är desamma som förut.

De nya föreskrifterna finns nu på Arbetsmiljöverkets hemsida och träder i kraft den första januari 2025.

Bild på Martine Syrjänen Stålberg

Utredare: arbetsmiljö

Martine Syrjänen Stålberg