TCO:s remissvar sammanslagning AV och Mynak 2024

Arbetsmiljö

Remissvar

2024-07-03

TCO har givits möjligheten att inkomma med remissyttrande gällande den föreslagna sammanslagningen mellan Arbetsmiljöverket (AV) och Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak). TCO kan acceptera förslaget på sammanslagning, men finner inte starka argument för detta, samt ser en del risker med förslaget som behöver beaktas i den fortsatta beredningen.

Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap har av regeringen fått i uppdrag att lämna förslag på hur Mynaks uppgifter kan överföras till och inordnas i AV (A2023/01509). Regeringens utgångspunkt är att de uppgifter som myndigheterna har för närvarande ska vara oförändrade, och att genomförandet ska ske så att uppgifterna utförs med bibehållen effektivitet och kvalitet. Organisationsförändringen ska genomföras på ett kostnadseffektivt sätt och träda i kraft senast den 1 januari 2026.

TCO har länge framhållit vikten av en stark arbetsmiljöforskning som bidrar till ett gott kunskapsunderlag för att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatser och förhindra utslagning från arbetslivet på grund av exempelvis arbetsskada/sjukdom. Det är också viktigt att svensk forskning finns på den internationella arenan, för ömsesidigt utbyte, lärande och samarbete.

TCO:s synpunkter sammanfattningsvis

Det är viktigt för TCO att Sverige har en stark funktion som samlar sektorsövergripande och tvärvetenskaplig forskning, och verkar såväl nationellt som internationellt. Det är helt centralt att det inte sker några ambitionssänkningar vid ett eventuellt samgående, och att inte viktiga sakområden som ligger i Mynaks uppdrag, går förlorade. Arbetssättet med nära partssamverkan är en modell som behöver fortsätta och gärna utvecklas.

TCO ser att en sammanslagning enligt förslaget i och för sig är möjlig, men är tveksam till om syftet med effektivisering och kostnadsbesparing uppnås. TCO utgår ifrån att Arbetsmiljöverket – med tillräcklig resurstilldelning – kan klara Mynaks uppdrag, men fördelarna med att myndigheterna slås ihop är inte särskilt många eller tunga för att motivera det stora ingreppet i en befintlig struktur. Uppdragsträngseln hos AV är redan påtaglig, och TCO är tveksam till om fler uppdrag gynnar AV:s kärnverksamhet. TCO känner oro för att respektive kärnuppdrag riskerar försvagas.

Läs hela remissvaret.

Bild på Martine Syrjänen Stålberg

Utredare: arbetsmiljö

Martine Syrjänen Stålberg