Fler dubbeldagar inte en reform för ökad jämställdhet

Jämställdhet

Blogg

2023-03-24

Jag tror det är tydligt för de flesta att det behövs reformer för att öka den ekonomiska jämställdheten, inte minst i föräldraförsäkringen. Men regeringens förslag om fler dubbeldagar har tveksamma effekter och är inte rätt väg att gå.

I februari släppte vi en rapport om den totala och den obetalda föräldraledigheten. Två slutsatser från rapporten:

  • Den totala föräldraledigheten är mer ojämställd än föräldrapenninguttaget visar.
  • Kvinnor tar ut längre obetald föräldraledighet under barnens första två år än männens totala föräldraledighet under samma period.

Det här slutsatserna gäller både för landet som helhet och på regional nivå i alla län.

Ojämställt uttag av föräldraledighet skapar inkomstskillnader

Vi vet sedan tidigare att ojämställd fördelning av föräldraledighet och ojämställt föräldraansvar under barnens uppväxt skapar långvariga inkomstskillnader mellan kvinnor och män. En betydande del i det är att många kvinnor anpassar arbetslivet till familjelivet genom att arbeta deltid för att få ihop familjens livspussel. Den obetalda föräldraledigheten som framför allt kvinnor tar ut spär på och ökar de negativa effekterna både på kort och lång sikt genom att ersättningen per ledig dag blir lägre, och genom att längre frånvaroperioder från arbetslivet lättare leder till negativ påverkan på karriär-, löne- och inkomstutveckling.

Reformer behövs för ökad jämställdhet

Det behövs politiska reformer för att öka den ekonomiska jämställdheten och för att påverka normerna både hos föräldrar och arbetsgivare.

Föräldraförsäkringen behöver reformeras så att kvinnor och män delar mer lika. TCO föreslår tredelning av föräldraförsäkringen och att huvuddelen av föräldrapenningdagarna ska tas ut innan barnet fyller tre år. Samtidigt behöver alla föräldrar ska ges stöd för att få ihop livspusslet under barnens uppväxt. Vi föreslår att det ges inom ramen för föräldraförsäkringen genom att de 90 så kallade lägstanivådagarna (som idag ger en ersättning om 180 kronor och dagen) görs om till dagar med inkomstrelaterad ersättning att kunna tas ut tio om året när barnen är mellan 3 och 12 år (fem dagar var för föräldrar till barn med två vårdnadshavare).

Har regeringen några planer för föräldraförsäkringen?

I en artikel i Dagens Nyheter uttryckte socialförsäkringsminister Anna Tenje sig i positiva ordalag om utvecklingen vi har sett mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten. Och att det vore oerhört tråkigt och inte alls bra om utvecklingen inte skulle fortsätta framåt.

Det låter hoppfullt att ministern vill se en mer jämställt fördelad föräldraledighet. Det var också glädjande att läsa att jämställdhetsminister Paulina Brandberg håller med om att politiska beslut kan påverka normer och att de reserverade dagarna i föräldraförsäkringen har haft effekt och gjort att det blivit ”mer självklart att pappor är hemma längre idag”. Men vad betyder de ansvariga ministrarnas uttalanden i termer av reella politiska beslut?

Det som kommunicerats är att regeringen vill se över möjligheten att öka antalet dubbeldagar och att överlåta föräldrapenning till fler personer än idag. Det här ligger i linje med skrivningar i budgetpropositionen och i Tidöavtalet som jag har skrivit om tidigare. Men vad kan dessa reformer innebära och vad kan de förväntas leda till?

Dubbeldagar – vad är det?

Det finns sedan år 2012 möjlighet att ta ut 30 dubbeldagar under barnets första levnadsår, vilket innebär att båda föräldrarna tar ut föräldrapenning för samma barn under samma tid. Dubbeldagarna räknas inte av från de reserverade dagarna, så oavsett om ett föräldrapar tar ut alla dubbeldagar och alltså är föräldralediga samtidigt i 30 dagar, har de fortfarande 90 föräldrapenningdagar kvar båda två som de inte kan överlåta till den andra föräldern.

Enligt Försäkringskassans analys tog två tredjedelar av föräldrarna som fick sitt första barn 2019 inte ut någon dubbeldag alls. Bland den tredjedel som tog ut dubbeldagar användes i snitt 14 dubbeldagar. Och 28 procent använde mellan en och fem dubbeldagar. Endast 12 procent av de som tog ut dubbeldagar använde samtliga 30 dagar. Det motsvarar endast 3 procent av alla förstagångsföräldrar.

Fler dubbeldagar är inte en reform för ökad jämställdhet

Dubbeldagar har införts i ett gott syfte – att ge föräldrar möjlighet att dela ansvar och etablera rutiner för barnet under första levnadsåret och därigenom öka jämställdheten. Det är bra. Men det är mycket tveksamt om ett ökat antal dubbeldagar kan påverka i riktning mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten. Framför allt för att det endast är 3 procent som använt alla 30 dubbeldagar som det idag finns möjlighet att ta ut. 30 dagar verkar alltså vara ett tillräckligt antal dubbeldagar för så gott som alla föräldrar.

Fler dubbeldagar kan öka flexibiliteten och valfriheten för föräldraparen och det framstår som det primära syftet med regeringens förslag. Föräldrarna erbjuds i sådant fall större möjlighet att vara föräldralediga samtidigt med full föräldrapenning. Det finns dock redan idag stora möjligheter att vara föräldralediga samtidigt för de föräldrar som har råd att ta obetald ledighet.

Det skulle behövas en analys över om dubbeldagar påverkar den obetalda föräldraledigheten. Om uttag av dubbeldagar samtidigt innebär att kvinnor tar mer obetald föräldraledighet är det negativt för kvinnors inkomster och alltså något som styr bort från att närma oss målet om ekonomisk jämställdhet.

Slutligen vill jag betona att det är oerhört viktigt att regeln att dubbeldagar inte räknas av från de reserverade dagarna finns kvar.

Om antalet dubbeldagar ökas till 90 och reglerna ändras så att uttag av dubbeldagar kan räknas av från de reserverade dagarna, skulle det betyda att pappor kan ta ut sina 90 reserverade dagar som semester tillsammans med mamman och barnet, utan att ta eget ansvar för barnet och utan att etablera en egen relation och rutiner för barnet.

I det fallet skulle de reserverade dagarna inte på samma sätt som idag skapa förutsättningar för ett jämställt föräldraskap och delat ansvar under barnets uppväxt. Snarare skulle en sådan förändring öka flexibiliteten och göra det möjligt att välja en ännu mer ojämställd fördelning av föräldraledigheten än vad dagens regelverk tillåter. Samtidigt som det paradoxalt nog skulle kunna se ut som om föräldrapenninguttaget blir mer jämställt.

Utökade möjligheter att överlåta föräldrapenningdagar

Även gällande förslaget att öka möjligheten att överlåta föräldrapenningdagar behöver vi veta mer om vad regeringen tänker sig. TCO var positiv till de förslag som lades fram av Utredningen om en modern föräldraförsäkring 2018. Då var det en begränsad mängd dagar som föreslogs kunna överlåtas till andra. Ett större antal dagar är mer osäkert hur vi ställer oss till. Och såklart vill vi inte se en utveckling där man öppnar upp för en möjlighet att överföra föräldrapenningdagar till någon ej närstående mot betalning, som till exempel en barnflicka.

 

Bild på Åsa  Forsell

Utredare: jämställdhet

Åsa Forsell