Hälften av tjänstemännen planerar att gå i pension före riktåldern

Pension, Arbetsmiljö

Pressmeddelande

2024-01-16

Mer än hälften av tjänstemännen i åldern 50 till 67 år planerar att gå i pension före riktåldern. En av de främsta anledningarna uppges vara brister i arbetsmiljön. Det visar en ny rapport från TCO.

– Det är alarmerande att över hälften planerar att lämna yrkeslivet i förtid. Samhället har redan stora utmaningar med personalförsörjning. Om tjänstemännen inte vill jobba kvar till riktåldern kommer det vara ett hårt slag mot både näringsliv och offentliga arbetsgivare, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Det politiska beslutet att höja den så kallade riktåldern, som styr vid vilken ålder pensionen kan tas ut, är en av de största förändringarna på svensk arbetsmarknad på decennier. Att hälften av tjänstemännen inte planerar att arbeta till riktåldern kan få stora negativa konsekvenser för kompetensförsörjningen, påverka inbetalningar till pensionssystemet och den enskildes ekonomi.

En relativt hög andel av de som planerar att gå i pension före riktåldern anger som orsak att det är ekonomiskt möjligt. Dock är ekonomi sällan den enda orsaken. I flertalet fall, särskilt bland kvinnorna, anges ekonomiska möjligheter tillsammans med arbets­miljö- och hälsorelaterade orsaker.

Rapporten visar att bristande arbetsmiljö och den egna hälsan tycks vara huvudorsaker till att tjänstemän inte är beredda att jobba till riktåldern eller längre. Problemen handlar om hög arbetsbelastning, brister i den organisatoriska arbetsmiljön och andra påfrestningar som rör sociala relationer på arbetsplatsen.

För att främja ett hållbart arbetsliv lyfter TCO bland annat fram att arbetsmiljön behöver få en mer framträdande roll och ges tid och tillräckliga resurser på arbetsplatserna. Statens finansiering till välfärden behöver öka och kommuner och regioner behöver få långsiktiga planeringsförutsättningar.

– Politiker och arbetsgivare behöver ta dessa signaler på allvar för att inte riskera mycket långtgående negativa konsekvenser. Ett längre arbetsliv behöver bli både möjligt och attraktivt med god arbetsmiljö, möjlighet till kompetensutveckling och omställning vid behov. Och vi behöver ett pensionssystem som gör det lönsamt att jobba längre, avslutar Therese Svanström.

Bakgrund

I rapporten, den första i en planerad serie, diskuteras hur väl politikens ambitioner om höjd riktålder stämmer överens med hur människor avser att agera. Underlaget utgörs av resultaten från en undersökning som TCO uppdragit åt SCB där tjänstemännens inställning till att arbeta till riktåldern eller längre kartläggs.

Ny rapport: Hälften går i förtid

52 procent av tjänstemännen mellan 50 och 67 år planerar att gå i pension före riktåldern. Om stora grupper går i pension tidigare än vad beslutsfattare vill styra mot riskerar det att öka bristen på kompetens i såväl offentlig som privat sektor.

Bild på Tora Heckscher

Presschef

Tora Heckscher