Renovera i stället för att byta ut – tre reparationer som gör pensionssystemet långsiktigt hållbart

Pension

Blogg

2023-03-28

Stora förändringar av pensionssystemet medför risk för att de som redan pensionsplanerat känner sig svikna och får sämre pension än förväntat. Det nuvarande systemet är i grunden bra men behöver vissa renoveringar, skriver TCO:s pensionsutredare Lena Orpana apropå Pensionsmyndighetens nysläppta rapport om hur ett nytt pensionssystem skulle kunna se ut.

Idag släppte Pensionsmyndigheten rapporten Ett nytt pensionssystem? med tillhörande seminarium, där bland annat TCO:s ordförande Therese Svanström deltog. Rapporten är den sista i myndighetens serie Vägval om pensioner.

Stora förändringar av systemet riskerar svikna förväntningar

När det gäller förslag till översyn och förändringar av pensionssystemet, vill TCO lyfta ett varningens finger. Även om ”lappa och laga” låter tråkigt och ineffektivt, kan det vara att föredra framför ”riva upp och bygga nytt”. Större förändringar av pensionssystemet för med sig risker för svikna förväntningar om hur man planerat för kommande pension. Individer som anpassat sig efter det vid en tid aktuella pensionssystemet kan få sämre pension än förväntat, eller uppleva att deras arbete inte lönat sig, när systemet förändrats. Förändringar brukar innebära att det finns övergångsregler för dem som redan är i det gamla systemet, men även med övergångsregler riskeras svikna förväntningar.

Hur ska systemet repareras?

Idag har vi ett bra allmänt pensionssystem, stabilt och förutsägbart, grundat på livsinkomstprincipen och autonomt från statsbudgeten. Detta även om den senaste höjningen av garantipensionen, tillsammans med effekten av ökad inflationstakt, medfört att livsinkomstprincipen urholkats. Situationen med en urholkad livsinkomstprincip går inte att reparera med någon quick fix. Men vissa åtgärder är nödvändiga och har effekt på längre sikt. 

Höj avgiften och finansiera genom skatteväxling i arbetsgivaravgiften

Avgifterna till pensionssystemet, och därmed värdet av pensionsrätten, behöver höjas, från 17,21 till 18,5 procent av inkomsten. Höjningen bör omfatta dagens och morgondagens pensionärer.

TCO har också ett förslag till finansiering av höjda avgifter, med en mindre omfattande skatteväxling i arbetsgivaravgiften. Därmed blir egenavgifterna kvar och inkomstindex ökar inte, utan inkomstpensionernas nivå blir högre vid given nivå på inkomstindex. Finansieringen av höjd pensionsrätt påverkar då inte tjänstepensioner, inte heller barnomsorgsavgift eller fastighetsavgifter.

Inför en gas i pensionssystemet

Det bör också finnas en gas, så att överskott i pensionssystemet delas ut, motsvarande bromsens funktion vid underskott. Gasens funktion är likaväl principiell som den kan medverka till att höja pensionerna. Gasen bör omfatta samma personkrets som bromsen, det vill säga dagens och morgondagens pensionärer. Den bör också fungera enligt samma principer som bromsen: en tredjedel av den del av överskottet som överstiger 10 procent delas ut under 3 år. På så sätt undviks så långt möjligt att volatiliteten i pensionssystemet ökar.

Låt pensionen förbli skattepliktig

Höjningarna av garantipensionen har medfört att omkring en miljon pensionärer idag har någon del garantipension. Många har också bostadstillägg, antingen de har garantipension eller inte. Lönsamheten av arbete har minskat och stöden har delvis förlorat sin karaktär av skyddsnät. Det finns metoder att göra stöden mer effektiva och/eller mer riktade. I det sammanhanget vill TCO påpeka vikten av pensionen förblir skattepliktig. Att låta pensionärerna bli skattebefriade riskerar att öka spänningarna gentemot andra grupper i samhället. Extra viktigt är detta mot bakgrunden att pensionärerna har större behov av välfärdstjänster än andra samhällsgrupper.

 

 

 

 

Bild på Lena  Orpana

Utredare pension samt statistiker

Lena Orpana