Kärv arbetsmarknad – läge för utbildning och påfyllnad av kompetens

Arbetsmarknad

Blogg

2020-12-16

Nu i dagarna publicerar flera tunga prognosmakare nya bedömningar över utvecklingen i ekonomin och på arbetsmarknaden. Allt talar för att samtliga kommer att beskriva en fortsatt kärv arbetsmarknad både nästa år och för 2022. Nu är därför ett mycket lämpligt tillfälle att göra det enklare att utbilda sig.

Som bekant har arbetslösheten stigit kraftigt i spåren av pandemin. Detta gäller såväl enligt Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar (AKU) som enligt Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik.

Under hösten har dock läget på arbetsmarknaden stabiliserats. Antalet nya varsel har fallit tillbaka och antalet nyanmälda lediga platser faller inte längre. Arbetslösheten stiger heller inte längre och sysselsättningen har stabiliserat sig. Jämfört med innan pandemin är dock arbetsmarknaden fortsatt svag.

Försvagningen på arbetsmarknaden har även inneburit att bristen på arbetskraft dämpats kraftigt. Enligt Konjunkturinstitutet uppger nu endast drygt var tionde privat arbetsgivare att de upplever brist på arbetskraft, säsongrensat. Under den senaste högkonjunkturen uppgav som mest närmare hälften av arbetsgivarna att de hade svårt att hitta önskade kompetenser. Nuvarande bristtal är även långt under det historiska genomsnittet.

Att bristen på arbetskraft fallit tillbaka mitt i en pandemi är naturligt. Arbetsgivarna efterfrågar färre nya medarbetare samtidigt som arbetslösheten har stigit. Att bristen nu är låg betyder alltså inte att de tidigare problemen är borta. Både nu och på sikt är behoven av utbildad arbetskraft fortsatt mycket stora, vilket även framgår av SCB:s nyligen publicerade Arbetskraftsbarometer.

Bland de yrken och utbildade där det fortfarande råder brist på arbetskraft finns många som organiseras av medlemsförbunden i TCO. Det rör sig bland annat om för samhället viktiga yrkesgrupper som sjuksköterskor, lärare, ingenjörer samt de med en utbildning mot programmering eller systemutveckling.

Läget på arbetsmarknaden är bekymmersamt. Nu gäller det att tänka både kortsiktigt och långsiktigt. På kort sikt handlar det om att förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön så att fler vill stanna kvar i eller återvända till ett bristyrke. På längre sikt skulle bättre möjligheter till vidareutbildning för personer som redan finns på arbetsmarknaden kunna innebära att fler utbildar sig till bristyrken. Även mitt i livet.

Redan före pandemin var intresset för och behovet av utbildning stort bland yrkesverksamma tjänstemän. Mycket talar för att strukturförändringarna på arbetsmarknaden tagit ett språng under krisen. Även om bristen på arbetskraft har dämpats enligt vissa källor är alltså nu ett mycket lämpligt tillfälle att göra det enklare att utbilda sig. Oavsett var man bor i landet. Både på kort och på längre sikt. Både för enskilda och för samhället.

Bild på Håkan  Gustavsson

Utredare: arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Håkan Gustavsson