Var finns satsningarna på utbildningsutbudet i budgeten?

Utbildning och omställning

Blogg

2022-11-10

Vi var många som drog en lättnadens suck över att budgetpropositionen innehöll medel för att finansiera omställningsstudiestödet som träder i kraft i januari. Men när vi tog del av medelstilldelningen till universitet och högskolor grusades förväntningarna. Var finns satsningarna på utbildningsutbudet?

En för TCO viktig fråga i bevakningen av budgetpropositionen för 2023 var givetvis om partsöverenskommelsens alla delar skulle värnas. Att det helt enkelt inte skruvats i tilldelningen av medel till det nya omställningsstudiestödet som införs 2023. Det var därför med stor glädje vi konstaterade att utlovade medel för omställningsstudiestöd tillförs för 2023 och att det skalas upp efter hand för att vara fullt utbyggt till 2026.  

Omställningsstudiestödet kräver ett utökat utbildningsutbud

Omställningsstudiestödet är en fantastisk möjlighet för yrkesverksamma tjänstemän att utveckla sin kompetens, byta spår eller yrke och därmed styra sitt arbetsliv i en ny riktning. Något som är absolut nödvändigt på en arbetsmarknad i snabb förändring. Omställningsstudiestödet övervinner det absolut största hindret för vidareutbildning som TCO-förbundens medlemmar upplever – möjligheten till studiefinansiering mitt i livet. Men omställningsstudiestödet kan inte ensamt lösa kompetensförsörjningen, vilket TCO pratat om i olika sammanhang bland annat i rapporten Varför händer det inget – om omställningsstudiestödet och behovet av fler utbildningar för yrkesverksamma. Det förutsätter att stödet åtföljs av resurser till ett utökat utbildningsutbud inom framför allt högre utbildning – här går budgetpropositionen i helt fel riktning. 

Anslagen minskar till såväl universitet och högskolor som yrkeshögskolan

Under utgiftsområde 16 – Utbildning och universitetsforskning – kan vi i politikens inriktning läsa att ”Universitet och högskolor har en viktig roll när det gäller att möta de fortsatt stora kompetensbehoven inom offentlig sektor och näringsliv, att möjliggöra omställning och främja matchningen på arbetsmarknaden.” samt att ”de stora behoven av kompetens innebär även att möjligheterna till omställning och vidareutbildning vid högskolor och universitet behöver förbättras”. Regeringen skriver också att ”med det nya omställningsstödet kan efterfrågan på utbildning bland yrkesaktiva öka”. I utbildningsanslagen till landets universitet och högskolor saknas dock resurser för ett förstärkt utbud – istället minskar utbildningsanslagen för tolv lärosäten. Det tycker TCO är ett steg i helt fel riktning. 

Vi kan också konstatera att satsningen på yrkeshögskolan avstannar och att Myndigheten för yrkeshögskolan får sänkt förvaltningsanslag. Även detta går på tvärs mot budgetskrivningarna att ”antalet utbildningsplatser inom yrkeshögskolan ska ligga på en fortsatt hög nivå” sam att ”de förbättrade möjligheterna att studera väntas ge en ökad efterfrågan på många utbildningar för vuxna, inte minst inom yrkeshögskolan och yrkesutbildningar inom komvux och folkhögskolan. De statliga satsningarna på dessa utbildningar behöver ta hänsyn till den efterfrågan som det nya studiestödet väntas innebära”. 

Att texterna säger en sak och budgettabellerna en annan är ett problem som vi kommer att behöva reda i framöver. 

Bild på Sofia Hylander

Utredare: utbildning och omställning

Sofia Hylander