TCO välkomnar förslagen i utredning om regionala skyddsombuds roll

Arbetsmiljö

Blogg

2022-09-09

I slutet på förra veckan presenterades utredningen ”De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet”. Utredningen har bland annat tittat på nyttan med regional skyddsombudsverksamhet och sett över om regionala skyddsombud (RSO) kan ges bättre förutsättningar. På TCO välkomnar vi förslagen som är en viktig del i arbetet för en bättre arbetsmiljö.

Regionala skyddsombud stärker arbetsmiljön

Möjligheten att utse regionala skyddsombud (RSO) infördes redan 1949. Lokal arbetstagarorganisation gavs möjlighet att ”utse skyddsombud utanför kretsen av arbetstagare vid arbetsställen” (främst vid mindre arbetsplatser).Regionala skyddsombud företräder alla anställda, precis som vanliga lokala skyddsombud, men täcker även upp där skyddsorganisationen inte riktigt kommit igång eller där extra stöd behövs, vanligen på mindre företag. 

RSO gör arbetsmiljöbesök, samverkar med arbetsgivaren, uppmärksammar risker och företräder arbetstagare – precis som lokala skyddsombud/arbetsmiljöombud. RSO får stöd och utbildning från sitt fackförbund för att ha god kännedom om arbetsmiljölagen och branschspecifika arbetsmiljöutmaningar. Genom de tusentals arbetsmiljöbesök som årligen görs av dessa kompetenta arbetsmiljöentusiaster förebyggs en mängd olyckor, systematiskt arbetsmiljöarbete kommer igång, ohälsan minskar och trivseln ökar bland de anställda.  

TCO-undersökningar visar att arbetsplatser som arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågorna har en bättre fysisk, men främst bättre social och organisatorisk miljö. Den goda arbetsmiljön minskar de arbetsrelaterade besvären och förebygger arbetsrelaterad ohälsa. Såväl skyddsombud som regionala skyddsombud är nyckelspelare när dessa positiva spiraler drar igång. 

RSO-verksamheten – med sitt förebyggande och riskidentifierande uppdrag – stämmer väl överens med regeringens arbetsmiljöstrategi. Strategin har ett utpräglat fokus på samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagarrepresentanter samt en uttalad nollvision mot arbetsrelaterade olyckor, skador och sjukdomar – även de psykosociala och organisatoriska. 

Vad tycker TCO om utredningens förslag? 

Utredningen konstaterar att RSO-verksamheten uppnår syftet och att RSO:s uppdrag är ändamålsenligt. Verksamheten har alltså en bärande funktion vad gäller att förebygga arbetsmiljörisker och åtgärda brister i arbetsmiljön.  

RSO kan dock, enligt utredningen, få bättre förutsättningar genom mer utbildning, utökad tillträdesrätt på fler företag, höjning av anslaget och bättre rutiner hos Arbetsmiljöverket. 

Utökad tillträdesrätt 

Utredningen föreslår att RSO ska kunna göra arbetsmiljöbesök även på mindre företag utan fackliga medlemmar. Det behovet har blivit tydligt, särskilt i vissa branscher där anställningsförhållanden påverkats av strukturomvandlingar. Det är viktigt med jämlika arbetsförhållanden så att arbetsmiljön inte ska behöva vara sämre på vissa arbetsplatser, beroende på företagsstruktur. 

Ökad finansiering  

Utredningen föreslår även ökad finansiering för RSO-verksamheten med 30 miljoner kronor fördelat på 3 år. 

Det statliga bidraget är ett avsteg från principen att arbetsgivarna ska bära kostnaderna för skyddsverksamheten. Eftersom fackförbunden är måna om att arbetsplatser ska ha en tillfredsställande arbetsmiljö, lägger många förbund lika mycket tid och pengar själva, i egeninsats, på skyddsronder, riskbedömning, rehabiliteringsstöd, kontakter med Arbetsmiljöverket och samverkan med arbetsgivare. De statliga medlen har inte höjts på flera år, så ökad finansiering välkomnas av TCO, även om höjningen kunde varit högre, så att fackförbunden slipper bekosta drygt 50 procent av verksamheten själva.  

Bättre samarbete med Arbetsmiljöverket  

Syftet med detta förslag är att systemet blir mer anpassat till småföretags villkor. Den ekonomiska rapporteringen kan anpassas bättre till småföretagen och bättre inkludera insatser gällande psykosociala och organisatoriska arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöverket ska samråda med parterna på arbetsmarknaden om RSO-verksamheten, vilket välkomnas varmt. Då kan regeringens arbetsmiljöstrategi/nollvision förverkligas.  

Läs hela utredningens förslag här .

Ta del av TCO:s rapporter på området här:

Från riskfaktorer till friskfaktorer 

Hur mår vi på jobbet?

Hur mår skyddsombuden? 

 

Bild på Martine Syrjänen Stålberg

Utredare: arbetsmiljö

Martine Syrjänen Stålberg