Ett pärlband av propositioner om kompetensförsörjning

Utbildning och omställning

Blogg

2022-03-24

Den 22 mars var sista dagen för regeringen att lämna de propositioner som riksdagen ska behandla innan riksmötets avslutande vilket innebar att mängden pressmeddelanden från Regeringskansliet nådde rekordnivåer.

Inom området kompetensförsörjning har flera reformer med brett politiskt stöd lagts på riksdagens bord varav den viktigaste torde vara Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden.

Omställningsstödet är den finaste juvelen i kronan

Propositionen vilar på tre ben; en reformerad arbetsrätt, ett nytt omställningsstudiestöd och ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd men jag skulle nog säga att omställningsstudiestödet – som kommer att ge svenska löntagare unika möjligheter att ställa om under yrkeslivet – är den allra finaste juvelen i kronan.
Omställningsstudiestöd kommer för de allra flesta att uppgå till 80 procent av lönen under en studietid som motsvarar högst 44 veckors heltidsstudier (två terminer). Stödet ges för studier som förväntas stärka individens ställning på arbetsmarknaden och för att kvalificera sig krävs arbete i minst åtta år. Det ger med andra ord yrkesverksamma tjänstemän en unik möjlighet att bredda sin kompetens eller ställa om till ett nytt yrke – något som kommer att bli än viktigare på framtidens arbetsmarknad.

Lösningen på studiefinansieringen mitt i livet

Omställningsstudiestödet är en lösning på det absolut största hindret för vidareutbildning – möjligheten till studiefinansiering mitt i livet. Men det är viktigt att komma ihåg att omställningsstudiestödet också kommer att öka efterfrågan på vidareutbildning och därmed ställa helt nya krav på utbildningsutbudet. För att omställningsstudiestödet ska bli den stora trygghets- och frihetsreform som är tänkt krävs ett relevant utbildningsutbud för yrkesverksamma. Frågan hur vi säkerställer ett sådant utbildningsutbud är central och något som TCO lägger mycket kraft på.

Utbildning i gymnasieskolan ska dimensioneras bättre

När det gäller unga och vuxna som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden föreslås i proposition 2021/22:159 en förändrad dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning.
Det handlar bland annat om att utbildningsutbudet i både gymnasieskolan och den yrkesinriktade vuxenutbildningen i större utsträckning ska dimensioneras utifrån arbetsmarknadens behov, att samverkan ska ske över kommungränser och att det skall vara möjligt att fritt söka yrkesinriktad vuxenutbildning inom hela samverkansområdet. Propositionen bygger i mångt och mycket på SOU 2020:33 vars förslag TCO i huvudsak tillstyrkte – inte minst ur ett regionalt och nationellt kompetensförsörjningsperspektiv.

Grunden för kompetensförsörjning läggs redan i grundskolan

Grunden för en väl fungerande kompetensförsörjning läggs dock redan i grundskolan och även här har det presenterats två propositioner som tar sikte på likvärdigheten. I Ökad likvärdighet för skolhuvudmän (Prop. 2021/22:161) föreslås förändringar i ersättningssystemet som innebär att det i skolpengen till enskilda huvudmän görs ett avdrag för de merkostnader som det kommunala skolplaceringsansvaret medför – ett förslag som TCO har tillstyrkt i ett remissvar från 2020. I Ett mer likvärdigt skolval (2021/22:158) föreslås att urvalsgrunderna till förskoleklass, grundskola och grundsärskola ska regleras i skollagen samt att huvudmän för förskoleklass och grundskola så långt det är möjligt ska verka för en allsidig social sammansättning av elever. Även detta är ett förslag som TCO har tillstyrkt.

Bild på Sofia Hylander

Utredare: utbildning och omställning

Sofia Hylander