Därför måste vi värna skyddsombuden!

Arbetsmiljö

Blogg

2022-10-26

Onsdag 26 oktober är det Skyddsombudens dag, och vi hyllar goda insatser och uppmärksammar att skyddsombudsuppdraget i år firar 110 år! TCO:s undersökningar visar varför skyddsombuden har en viktig roll att fylla på våra arbetsplatser.

Inom de 12 TCO-förbunden finns drygt 32 000 skydds- och arbetsmiljöombud på både privata och offentliga arbetsplatser. Skyddsombuden ansvarar inte för arbetsmiljön, men är en engagerad kunskapsresurs. Vi har under pandemin upplevt hur skyddsombud i vården bokstavligen har räddat liv, inte bara på patienter utan även på sina kollegor, genom krav på skyddsutrustning och hygienhöjande åtgärder!

Bland tjänstemännen ökar tyvärr situationer med exempelvis hot och våld, vilket många skyddsombud möter. Säkerhetsrutiner, att undvika ensamarbete, kollegial backup, organisering av arbetet, krisstöd från företagshälsovården och andra livsviktiga åtgärder behöver hanteras.

Skyddsombuden gör stor skillnad, när de jobbar för att förbättra arbetsmiljön och möjliggöra trygga, säkra och utvecklande arbetsplatser för sina kollegor. De utbildas och stöttas av sitt fackförbund för att vara en kunnig samtalspartner till arbetsgivaren och tillsammans genomföra arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Kommer man inte överens har skyddsombuden befogenhet att ställa krav på förbättringar, ofta med stöd av Arbetsmiljöverket. Skyddsombuden är de anställdas röst plus förlängda arm och agerar utifrån Arbetsmiljölagens direktiv. Ofta är skyddsombuden väldigt engagerade och brinner för sitt uppdrag. Det är ett stort och viktigt jobb, som behöver all positiv uppmärksamhet. Detsamma gäller de regionala skyddsombuden (RSO), som enligt lag väljs av fackförbunden och verkar på mindre arbetsplatser där det lokala arbetsmiljöarbetet ännu inte kommit igång. Även RSO har ofta mångårig och branschinriktad erfarenhet. Fackförbunden lägger både tid och pengar på att kompetensutveckla RSO samt genomföra arbetsplatsbesök, skyddsronder, riskbedömning, stötta anställda och hjälpa till med rehabilitering. En statlig utredning visade nyligen att verksamheten är både ändamålsenlig och kostnadseffektiv, ur ett samhälleligt perspektiv. Trots detta har RSO blivit ett slagträ i den politiska debatten.

TCO:s undersökningar visar även att arbetsplatser med skyddsombud jobbar mer systematiskt med arbetsmiljöfrågorna, vilket ger bra fysisk men framför allt bättre psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö, vilket i sin tur reducerar sjukskrivningsrisken av arbetsrelaterade besvär. I rapporterna Hur mår skyddsombuden, Hur mår vi på jobbet och Från riskfaktorer till friskfaktorer kan man läsa mer om detta.

Skyddsombudsuppdraget är en fin, ärevördig och viktig svensk tradition som bygger på den svenska modellen, att genom partsgemensam samverkan och i samförstånd lösa problem. Skyddsombudsuppdraget handlar både om att förebygga olyckor och otrivsel, och att efterhjälpande hantera rehabilitering på grund av överbelastning eller följa upp kränkande särbehandling. Att uppmärksamma tidiga signaler kan hindra ohälsa och undvika akutinsatser i efterhand. Arbetsmiljö är en av de viktigaste frågorna för tjänstemannaförbunden, och skyddsombuden går i täten för detta viktiga utvecklingsarbete. Hurra för skyddsombuden!

Bild på Martine Syrjänen Stålberg

Utredare: arbetsmiljö

Martine Syrjänen Stålberg