3 aspekter att hålla koll på vid distansarbete

Arbetsmiljö

Artikel

De allra flesta tjänstemän som arbetar på kontor vill arbeta till viss del på distans. Det har många fördelar, men det finns också utmaningar. Här listar vi tre aspekter som är bra att hålla koll på.

En stor majoritet av tjänstemän med kontorsarbete svarar i TCO:s och medlemsförbundens enkäter att de är positiva till att även fortsättningsvis arbeta till viss del på distans. Distansarbetet kan ha positiva effekter både för arbetsmiljön och för tjänstemännens livssituation i stort. En sådan utveckling kan i sin tur medföra en förbättrad kvalitet, effektivitet och produktivitet på företag och offentliga organisationer.

Men flera av de positiva aspekterna av distansarbete rymmer även utmaningar: den ökade flexibiliteten ställer höga krav på individens förmåga att planera sitt arbete, och att själv avgränsa arbete från fritid. För att framtidens hybridarbete ska fungera så bra som möjligt behöver man utforma arbetet på ett ansvarsfullt sätt.

1. Balans mellan arbete och fritid

Många uppskattar flexibiliteten som distansarbetet erbjuder, men det kan bli svårare att dra en gräns mellan jobbet och privatlivet. När arbetsplatsen befinner sig på köksbordet är det lätt hänt att man svarar på ett mejl efter middagen, när arbetsdagen egentligen är slut. Det bekräftas av en Novusundersökning som TCO har låtit genomföra. I undersökningen framgår det att en av fyra tjänstemän har haft svårt att avgränsa arbetet till normala arbetstider och att de har arbetat mer än de borde när de distansarbetade under pandemin.

En medarbetare som har suddiga gränser mellan arbete och fritid får sämre kvalitet på sin återhämtning. Sämre återhämtning höjer i sin tur risken för stressrelaterad ohälsa.

– När går man hem från jobbet när man jobbar hemma? Det är bra med flexibilitet i arbetet, men det kan också skapa en stress och att man jobbar för mycket. Arbetsgivaren måste ha en aktiv dialog med sina medarbetare, för det är alltid arbetsgivarens ansvar att man har en god arbetsmiljö, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

Läs mer

2. Jämställdhet

Det finns skillnader i hur kvinnor och män ser på distansarbete. I en undersökning som TCO låtit genomföra bland tjänstemän svarade 68 procent av kvinnorna som huvudsakligen arbetade hemifrån under coronapandemin att det blivit lättare att få ihop livspusslet jämfört med tidigare. Bland männen var det 54 procent.

Bland tjänstemän med barn under 12 år finns det tydliga skillnader mellan könen när man frågar om stress över att inte hinna med arbete och föräldraskap. Kvinnor som arbetar huvudsakligen hemifrån är mer sällan stressade över att få ihop livspusslet än kvinnor som arbetar på den ordinarie arbetsplatsen, medan män som arbetar hemifrån tvärtom är oftare stressade över livspusslet än män som arbetar på arbetsplatsen.

Vi vet också sedan tidigare att kvinnor oftare anpassar arbetslivet efter familjelivet genom till exempel längre föräldraledigheter och mer deltidsarbete. 

Det finns en risk att hemarbetare hamnar efter i karriären. Sju av tio chefer tror att anställda som distansarbetar kan missgynnas genom att de får sämre möjligheter till utvecklande arbetsuppgifter och delaktighet på arbetsplatsen. Mer än varannan chef tror att en utveckling mot ökat distansarbete riskerar att skapa ett A- och ett B-lag.

– Ett ökat distansarbete riskerar i värsta fall att bli en jämställdhetsfälla – men det behöver inte bli det. Arbetsgivarna måste se till att distansarbetare inte blir ett B-lag med sämre karriär- och löneutveckling, som främst består av kvinnor med föräldraansvar, säger Åsa Forsell, utredare på TCO med ansvar för jämställdhetsfrågor.

Läs mer

3. Personlig integritet

Varannan tjänsteman tycker att övervakningen i arbetslivet har ökat de senaste fem åren. När mycket arbete genomförs med hjälp av digitala verktyg finns det långtgående möjligheter att samla in uppgifter och kontrollera anställdas beteenden och mäta prestationer, till exempel genom spår i mobilen, mejlstatistik, passerkort och chattverktyg eller kontroller var de anställda fysiskt befinner sig.

Det regelverk som finns till skydd för arbetstagares personliga integritet i arbetslivet är svåröverskådligt. Det består av disparata regler i olika lagar. Innebörden av en del bestämmelser är oklar, och regelverket är i mycket ringa omfattning av arbetsrättslig natur. Oreglerade frågor som berör arbetstagares integritet i arbetslivet ligger inom ramen för arbetsgivarens arbetsledningsrätt. TCO anser att det finns ett stort behov av en bred rättighetslagstiftning om skydd för den personliga integriteten i arbetslivet som gäller såväl privat som offentlig sektor.

Läs mer

Arbetsmiljö vid distansarbete

Vilka fördelar och risker finns vid distansarbete? Och vad säger juridiken. Det och mer tar vi upp här. 

En kvinna sitter vid en dator och pratar i mobiltelefon. Hon är hemma vid ett köksbord.
Bild på Martine Syrjänen Stålberg

Utredare: arbetsmiljö

Martine Syrjänen Stålberg

Bild på Lise Donovan

Jurist

Lise Donovan